گزارش مدیریت در اداره آموزش و پرورش 5000 تومان

گزارش مدیریت در اداره آموزش و پرورش

معرفی محل کارورزی آدرس : اداره ی آموزش و پرورش ناحیه ۱- واقع در خیابان شهید بهشتی معرفی اداره محل کارورزی تعداد کارکنان وپرسنل که در ناحیه ۱ کار می کنند به تفکیک : مدیر یک نفر ، مشاور دو نفر ، [...]

مشاهده و خرید
اداره آموزش و پرورش 4000 تومان

اداره آموزش و پرورش

چکیده امروز آموزش و پرورش در تمام کشورها اهمیت و ارزش زیادی دارد و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی غیر قابل انکار است . این دلیل صاحب نظران تعلیم و تربیت معتقداند که [...]

مشاهده و خرید