حسابداری وجوه نقد و بانک 5000 تومان

حسابداری وجوه نقد و بانک

چکیده: بطور کلی وجوه نقد متعلق به موسسات شامل وجوه نقد نزد صندوق،وجوه نقد نزد تنخواه و وجوه نقد نزد بانک می باشد. عملیات حسابداری هر بخش وجوه نقد بطور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد. عمدتا در حال [...]

مشاهده و خرید