کاربینی بررسی نظام های انتخاباتی 4000 تومان

کاربینی بررسی نظام های انتخاباتی

مقدمه نظام انتخاباتي، نظامي است كه آراء رابه مناصب و پست هاي سياسي تبديل مي كند.مهمترين ابعاد مبحث نظامهاي انتخاباتي عبارتند ازفرمول انتخابي(نظام اكثريت ساده،اكثريت مطلق،نمايندگي تناسبي)،وزن عددي [...]

مشاهده و خرید