کاربینی منابع  حقوق اساسی 3500 تومان

کاربینی منابع حقوق اساسی

مقدمه حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت، وظایف و مسئولیتهای قوای حاکم، حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادی های افراد را مشخص می [...]

مشاهده و خرید