کاربینی مقایسه مواد ۴۸۳ و ۴۹۳ قانون مدنی(شرایط ضمان مستاجر) 4000 تومان

کاربینی مقایسه مواد ۴۸۳ و ۴۹۳ قانون مدنی(شرایط ضمان مستاجر)

مقدمه مطابق فتاوي فقها مستاجر ضامن عين مستاجره نيست مگر در صورت تعدي يا تفرط عبارت شهيد در لعمه اين است و لا يضمن المستاجر العين بالتعدي او التفريط و محقق در شرايع گويد و العين المستاجر امانه فلا [...]

مشاهده و خرید