کاربینی غبن حادث 3500 تومان

کاربینی غبن حادث

مقدمه غبن “زیانی است که به هنگام معامله، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد، به طرف جاهل می رسد”. در تحقیق غبن، خدعه [...]

مشاهده و خرید
کاربینی شورا ء بازنگری در قانون اساسی 3500 تومان

کاربینی شورا ء بازنگری در قانون اساسی

مقدمه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، به فاصله‌ی کوتاهی و در حالی که هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود، قانون اساسی جدید برخاسته از نهضت اسلامی و آرمان‌ها و شعارهای انقلابی مردم [...]

مشاهده و خرید