کاربینی حقوق  آزادی و تساوی شهروندی 3500 تومان

کاربینی حقوق آزادی و تساوی شهروندی

چکیده حقوق اساسی مبین دیدگاه کلان حاکمیت به نحوه حکمرانی و اداره ی امور شهروندان با اجرای قواعد حقوقی است. این قواعد با دو رویکرد مهم حقوقی مواجه است.حقوق شهروند و حق حاکمیت دولت. اما هنر حقوق [...]

مشاهده و خرید