کاربینی اقتصاد در قانون اساسی ایران 3500 تومان

کاربینی اقتصاد در قانون اساسی ایران

چکیده مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج می برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، [...]

مشاهده و خرید