کاربینی دفتر ثبت اسناد رسمی 3000 تومان

کاربینی دفتر ثبت اسناد رسمی

درحال حاضر شغل بنده با رشته‌ي تحصيلي مرتبط نمي باشد ولي هدف از تحصيل رشته حقوق ثبتي، انجام كار مرتبط از جمله تأسيس دفترخانه ثبت اسناد رسمي پس از اخذ مدرك فارغ التحصيلي مي باشد. لذا كاربيني حاضر [...]

مشاهده و خرید