بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی بانک ملی مشهد 10000 تومان

بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی بانک ملی مشهد

مقدمه : در عصر حاضر سازمانها دارای نقشهای مهمی در اجتماع می باشند .تا آنجا که در کلیه شئون زندگی افراد تاثیر گذارند.افراد می توانند با عضویت در سازمان ها ودارا شدن موقعیت های شغلی در آنها حیات [...]

مشاهده و خرید