کارتحقیقی دیون ممتـازه 7000 تومان

کارتحقیقی دیون ممتـازه

مقدمه: در اصطلاح حقوقی، دین ممتاز، عبارت از دینی است که نسبت به سایر دیون، در پرداخت و اختصاص سهمی از دارایی مثبت مدیون به خود دارای تقدم است . بررسی متون فقهی حکایت از آن دارد که عنوان دیون [...]

مشاهده و خرید