کارتحقیقی الزام طرفین به ایفای تعهد توسط دادگاه در مقام عمل 6000 تومان

کارتحقیقی الزام طرفین به ایفای تعهد توسط دادگاه در مقام عمل

مقدمه وفق ماده ۲۲۰ قانون مدني عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در ان تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود، [...]

مشاهده و خرید