بررسی رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغیرهای جمعیت‌شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه 10000 تومان

بررسی رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغیرهای جمعیت‌شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق چکیده۲ بیان مسئله۳ فرضیه تحقیق۳ اهمیت تحقیق۳ اهداف تحقیق۴ تعاریف اصلاحات و متغیرها۵ تعاریف عملیات۷ فصل دوم: ادبیات تحقیق و مروری بر تحقیقات گذشته مقدمه۹ سیگار۱۴ عزت [...]

مشاهده و خرید
بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان آموزش پذیر ۱۲-۷ ساله 15000 تومان

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان آموزش پذیر ۱۲-۷ ساله

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس [...]

مشاهده و خرید