پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس سبک های دلبستگی و سبک های هویت 10000 تومان

پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس سبک های دلبستگی و سبک های هویت

پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس سبک های دلبستگی و سبک های هویت چکیده: تحولات پیچیده علوم، فنون و حتی فرهنگ و انتقال آنها از طریق شبکه های ارتباطی، ابعاد گوناگون حیات انسان را تحت تاثیر قرار داده و [...]

مشاهده و خرید
بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی 10000 تومان

بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های تفکر مدیران و رابطه آن با انگیزه نوآوری دبیران دبیرستان های دولتی شهرستان چایپاره در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به روش توصیفی از نوع پیمایشی همبستگی انجام شده است. [...]

مشاهده و خرید