بررسی رابطه میان میزان انگیزش با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد 14000 تومان

بررسی رابطه میان میزان انگیزش با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد

بررسی رابطه میان میزان انگیزش با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد چکیده: تحقیق حاضر با هدف شناسایی ارتباط بین تعهد سازمانی و عوامل انگیزشی- بهداشتی انجام شده.به منظور نیل  به این [...]

مشاهده و خرید
حسابداری وجوه نقد و بانک 5000 تومان

حسابداری وجوه نقد و بانک

چکیده: بطور کلی وجوه نقد متعلق به موسسات شامل وجوه نقد نزد صندوق،وجوه نقد نزد تنخواه و وجوه نقد نزد بانک می باشد. عملیات حسابداری هر بخش وجوه نقد بطور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد. عمدتا در حال [...]

مشاهده و خرید
حسابداری منابع انسانی 10000 تومان

حسابداری منابع انسانی

چکیده موضوع نیروی انسانی به عنوان عامل مهم پیشرفت، نخستین بار پس ازجنگ جهانی دوم، توجه دولت ها وسازمان ها را به خود جلب کرد. نقش انسان ازنیروی کارساده به منبعی همتراز با سایرمنابع وسپس به سرمایه [...]

مشاهده و خرید