بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و منبع کنترل در دانشجویان کارشناسی رشته روان شناسی 15000 تومان

بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و منبع کنترل در دانشجویان کارشناسی رشته روان شناسی

چکیده شیوه های تنظیم عواطف و برقراری ارتباط با دیگران در افراد متفاوت است . نظریه دلبستگی این تفاوت های فردی را در کودکان و بزرگسالان تبیین می کند. بالبی مدعی شد که پاسخ گویی والدین به نشانه های [...]

مشاهده و خرید