کاربینی قاعده احسان در امور پزشکی رایگان

کاربینی قاعده احسان در امور پزشکی

برسر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای كسی كه شرایط ضمان [...]

مشاهده و خرید