کاربینی ضمانت اجرایی که قانون گذار برای بایع در نظر گرفته است 3500 تومان

کاربینی ضمانت اجرایی که قانون گذار برای بایع در نظر گرفته است

مقدمه یکی از موضوعاتی که در معاملات و به خصوص معاملات کلان که عمدتاً بصورت غیر نقدی و نسیه واقع می شود، مطرح است، موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله در موعد یا مواعید مقرر است. بدین معنا که [...]

مشاهده و خرید