کاربینی غبن حادث 3500 تومان

کاربینی غبن حادث

مقدمه غبن “زیانی است که به هنگام معامله، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد، به طرف جاهل می رسد”. در تحقیق غبن، خدعه [...]

مشاهده و خرید