بررسی رابطه بین سرعت تعدیلات قیمت و تغییرات کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران 10000 تومان

بررسی رابطه بین سرعت تعدیلات قیمت و تغییرات کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

چکیده سرمایه¬گذاران و دیگر کاربـران زمانی می¬توانند از سودهای شرکت برای تصمیم¬های سرمایه¬گــذاری و پیش¬بینی جریان¬های نقدی و سودهای آینده به طور صحیح بهره بگیرند که سودهای شرکت بر مبنای عملکرد [...]

مشاهده و خرید