بررسـی سبـک های تعـاملی زوجیـن 8000 تومان

بررسـی سبـک های تعـاملی زوجیـن

هدف پژوهش حاضر بررسی سبک های تعاملی زوجین بود. روش پژوهش توصیفی از  نوع پس رویدادی و جامعه آماری شامل کلیه زنان شهر زاینده رود در سال ۱۳۹۵بود.حجم نمونه برابر با ۸۰ نفر زن بود. که با استفاده از [...]

مشاهده و خرید