ممریستور و کاربرد آن 10000 تومان

ممریستور و کاربرد آن

ممریستور و کاربرد آن چکیده: پس از مقاومت، خازن و سلف و با توجه به معادله ی توصیف کننده ی مشخصه این المان ها، ایده ی عنصر چهارمی مطرح شد. همانطور که در مربع بالا دیده میشود، المانی که رابطه ی [...]

مشاهده و خرید