حسابداری منابع انسانی 10000 تومان

حسابداری منابع انسانی

چکیده موضوع نیروی انسانی به عنوان عامل مهم پیشرفت، نخستین بار پس ازجنگ جهانی دوم، توجه دولت ها وسازمان ها را به خود جلب کرد. نقش انسان ازنیروی کارساده به منبعی همتراز با سایرمنابع وسپس به سرمایه [...]

مشاهده و خرید