استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی 10000 تومان

استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

چکیده : امروزه با گسترش روند خصوصی سازی ، نگاه دقیق به حوادث از جایگاه خاصی برخوردار است بروز حوادث نه تنها ناشی از چیدمان و طراحی سیستم و ادوات به کار برده شده است ، بلکه مسائلی نظیر نصب ، [...]

مشاهده و خرید