برنامه فیزیکی طراحی بیمارستان 10000 تومان

برنامه فیزیکی طراحی بیمارستان

چکیده: بیمارستان همواره به عنوان فضایی برای حفظ یا بازگرداندن تندرستی آدمیان مورد تدقیق و توجه بوده است ، عملیات پزشکی، رعایت اصول بهداشتی ، چه از جنبه های روانی و چه از لحاظ بدنی و بسیاری موارد [...]

مشاهده و خرید