کار تحقیقی نقش اعتیـاد در ارتکاب جـرم

کار تحقیقی نقش اعتیـاد در ارتکاب جـرم

تعداد صفحات: 45

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1032 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 20 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
قرنهاست که مساله ای به نام اعتیاد ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. اعتیاد از بدو و پیدایش تاکنون همواره در جوامعی با بافت متعادل و سالم یک ناهنجاری بسیار عظیم به حساب آمده و می آید نوعی ناهنجاری که بشر را در مبارزه با آن تاکنون هیچگونه موفقیت قابل توجهی کسب نکرده و حتی با وجود پیشرفتهای بسیار شایان توجه در زمینه علوم جامعه شناسی روانشناسی، پزشکی و…. هنوز به روزنه هایی از امید در مهار این دشمن بزرگ باز نشده است و با تمامی این اوصاف می بینیم که روزبه روز مساله اعتیاد ومواد مخدر حالتی پیچیده تر به خود می گیرد. ..

فهرست مطالب
•    فصل اول
۱-۱-مقدمه    ۷
۱-۲-بیان مسئله:    ۸
۱-۳-اهمیت مساله:    ۱۰
۱-۴-تعاریف    ۱۲
۱-۴-۱-خانواده    ۱۲
۱-۴-۲-عوامل اجتماعی    ۱۲
۱-۴-۳-عوامل اقتصادی    ۱۲
۱-۴-۴-نوع ارتباط خانواده:    ۱۲
۱-۴-۵-آسیب های خانواده:    ۱۲
•    فصل دوم
۲-۱-تعاریف:    ۱۴
۲-۱-۱-ماده مخدر:    ۱۴
۲-۱-۲-اعتیاد:    ۱۴
۲-۱-۳-معتاد:    ۱۵
۲-۱-۴-وابستگی جسمی:    ۱۵
۲-۱-۵-وابستگی روانی:    ۱۵
۲-۱-۶-تحمل دارویی:    ۱۶
۲-۱-۷-سندروم محرومیت:    ۱۶
۲-۲-تقسیم بندی مواد مخدر:    ۱۶
۲-۳-جرم و اعتیاد    ۱۸
۲-۴-طبقه بندی جرم شناسی معتادان به گفته  ساویج و سمیون    ۲۰
۲-۴-شخصیت معتادان:    ۲۵
۲-۵-ویژگیهای شخصیتی معتاد    ۲۵
۲-۵-۱-عوامل روشی:    ۲۵
۲-۵-۲-خیال و تخیل:    ۲۶
۲-۵-۳-توهم منفی:    ۲۶
۲-۵-۴-احساس تنهایی:    ۲۶
۲-۵-۵-مشکلات الگوبرداری:    ۲۷
۲-۵-۶-سرخوردگی:    ۲۷
۲-۵-۷-عوامل پزشکی:    ۲۸
۲-۵-۸-شخصیت ضد اجتماعی:    ۲۸
۲-۵-۹-شخصیت پسیکوز:    ۲۸
۲-۶-مشخصات فردی و رابطه آن با اعتیاد:    ۲۸
۲-۷-رابطه وضعیت متاهل به اعتیاد:    ۲۹
۲-۸-رابطه شغل با اعتیاد:    ۲۹
۲-۹-اعتیاد و جرم:    ۲۹
۲-۱۰-واکنشهای اجتماعی  در برابر اعتیاد:    ۳۰
۲-۱۰-۱-ابعاد اجتماع:    ۳۰
۲-۱۱-اعتیاد و روشهای مختلف درمانی آن:    ۳۴
۲-۱۳-ارتباط میان جرم و اعتیاد    ۳۵
•    فصل سوم
۳-۱-راهکارهای پیشنهادی    ۴۰
۳-۲-نتیجه گیری    ۴۳
منابع وماخذ:    ۴۴

پاسخ دهید