کار تحقیقی اصول حاکم بر قراردادهای اداری در حقوق ایران

کار تحقیقی اصول حاکم بر قراردادهای اداری در حقوق ایران

تعداد صفحات: 27

نوع فایل: Word

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 751 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 دسامبر 2019

به روز رسانی در: 2 ژانویه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کار تحقیقی اصول حاکم بر قراردادهای اداری در حقوق ایران

چکیده
اصولا افراد در روابط با یکدیگر اقدام به انعقاد قراردادهای در زمینه های مختلف می نمایند یا معاملاتی را روزانه حتی در حد ساده و کوچک انجام م یدهند. اما زمانی که یک دستگاه اجرایی بخواهد این امور را انجام دهد نمی تواند آزادانه و بدون قید و شرط نسبت به انعقاد قرارداد یا خرید کالا یا خدمات اقدام نماید و امور او تابع یک سری تشریفات قانونی خواهد بود که مراجع مختلف اعم از مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و سایر مراجع قانونی آن را مورد تصویب قرار داده اندکه میبایست مورد رعایت قرار گیرد. اصول حاکم بر قراردادهای دولتی با تغییر نگاه به تشریفات مربوط به این نوع قراردادها و تصویب قوانین ومقررات جدیدی ازجمله قانون برگزاری مناقصات و آیین نام ههای اجرایی آن و تشریفات جدید در انتخاب طرف قرارداد و نحوه انعقاد و شفافیت در ارجاع کارهای بخش عمومی و ایجاد رقابت سالم بین مناقصه گران و پاسخگویی دستگاههای دولتی در این زمینه از مباحث اصلی این تحقیق میباشد که تفاوت بین اصول قراردادها درحقوق خصوصی با قراردادهای دولتی آشکار خواهد گردید. قراردادهای دولتی به واسطه اینکه حجم عمد های از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده و بر اساس یک اصل کلی در حقوق عمومی، ارائه خدمات عمومی جنبه مستمر داشته و تعطیل بردار نمی باشد و این امر جهت تأمین منافع عمومی افراد جامعه به مرحله اجرا در می آید تا همگان از آن استفاده نمایند، همواره مورد توجه قانونگذار بوده است و این امر از مزیتهای مربوط به این نوع از قراردادها خواهد بود که بر این اساس مشخص خواهد گردید قرادادهای دولتی از یک نظم ثابتی تبعیت می نمایند و دارای احکام و مقررات ثابت و تغییر ناپذیر می باشد.
واژگان کلیدی: قرارداد دولتی، عناصر قرارداد، انعقاد قرارداد، تفویض اختیار

فهرست مطالب
گفتار اول: تعریف قراردادهای اداری یا دولتی 1
مبحث اول 1
مقدمه 1
مبحث دوم 2
گفتار دوم 5
مبحث اول 5
اقسام عقود اداری 5
اقسام قراردادهای اداری 5
قواعـــد شکلی انعقاد قــــرارداد اداری 8
تشریفات قبـل از انعقاد 9
تشـــریفات حیــن انعقــــاد 9
قوانیــــن حاکـــــم بر قـــراردادهای اداری 9
شــــرایط عمـــومی برای صحـــت قرارداد 10
مبحث دوم 11
شرایط اختصـاصی قراردادها 11
صلاحیت دستگاه اداری 11
کتـــبی بـــودن قـــرارداد 12
رعایت مناقصه و مزایــــده 13
قواعـــــد ماهـــــوی قـــــراردادهای اداری 15
فسـخ یک جانبه به علت تخلف 15
حق تعلیق قرارداد 16
حق تعدیل میـزان قــرارداد 16
فســــخ به علـــت مقتضـــیات اداری 17
شــرط عــــدم حق واگذاری به غیر 17
وضعیت شـرط داوری در قـــراردادهای اداری 18
نتیجه گیری 19
منابع 20