کارتحقیقی الزام طرفین به ایفای تعهد توسط دادگاه در مقام عمل

کارتحقیقی الزام طرفین به ایفای تعهد توسط دادگاه در مقام عمل

تعداد صفحات: 25

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 555 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 27 آذر 1395

به روز رسانی در: 27 آذر 1395

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
وفق ماده ۲۲۰ قانون مدني عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در ان تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود، ملزم ميباشند . پس در نتيجه انعقاد عقد علاوه بر تعهد قراردادي كه در عقد تصريح ميشود ممكن است تعهدات قانوني و تعهدات عرفي متعدد براي متعاقدين ايجاد شود كه طرفين بر طبق اصل لزوم و نيروي الزام آور قراردادها ملزم به ايفاء ان ميباشند.
بايد توجه داشت كه طرح خواسته الزام به انجام تعهد به صورت يك عنوان كلي ميتواند متضمن تعهدات متعدد و متونع باشد؛ از جمله تعهدات سه جانبه (قراردادي،قانوني ، عرفي)كه برخي ممكن است مالي و برخي غير مالي باشند كه با يك عنوان كلي در حين تقديم دادخواست معلوم نيست كدام يك از اين تعهدات مورد نظر خواهان است. بدين ترتيب خواسته داراي ابهام و صدور حكم به الزام انجام تعهد به مفهوم كل ينيز دارا ياجمال و ابهام قانوني است لذا براي رفع هرگونه ابهام خواسته و حكم صادره و جلوگيري از سوء استفاده در بيان كلي آن و عدم اشكال در اجراي حكم قطعيت يافته به نظر ميرسد در بدو ثبت دادخواست در اجرا ي ماده ۵۱ ق.آ.د.م به خواهان تذكر داده شود تا موضوع تعهد را دقيقا مشخص و معين نمايد تا جريان دادرسي در هر جلسه سير صحيح خود را طي كند.

فهرست مطالب
گفتار اول ۶
مبحث اول: کلیات
مقدمه ۸
اركان دعوي الزام به انجام تعهد به ترتيب ذيل است: ۹
تعهد ۸
مبحث دوم:شرایط
تعهدات به يكي از طريق ذيل ساقط ميشود ۱۱
گفتار دوم ۱۱
مبحث اول: مباحث
ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی ۱۳
نظریه عمل حقوقی : ۱۳
نظریه عقد معین : ۱۴
نظریه ایقاع : ۱۴
مبحث دوم: نظزیات
مرحوم دکتر شهیدی اعتقاد دارند: ۱۷
مرحوم دکتر امای نیز اعتقاد دارند : ۱۷
نظریه واقعه حقوقی ۱۷
ماهیت متعدد ایفای تعهد ۲۰
ارزیابی نظرات : ۲۱
منابع: ۲۴

پاسخ دهید