پسماند های خانگی

پسماند های خانگی

تعداد صفحات: 28 صفحه

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 697 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 25 فوریه 2020

به روز رسانی در: 25 فوریه 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پسماند های خانگی

چکیده
رشد روز افزون جمعیت و هم چنین رشد شهر نشینی باعث شده است تا روز به روز به مقدار زباله ها از جمله زباله های خانگی افزوده شود وتمام جهان را زباله فرابگیردبیش ترین زباله ها در ایران مربوط به پسماند های خانگی می باشد و زباله های تر 70%این زباله ها را تشکیل می دهند با بررسی این موضوع در تلاشیم تا راهکارهای مناسبی در جهت کاهش زباله ها به ویژه زباله های خانگی بیابیم و باا استفاده از زباله ها به خصوص تولید بیوگاز و کمپوست و هم چنین امر مهم بازیافت با فرهنگ سازی جامعه را به این سمت سوق دهیم .
کلید واژه ها:
بازیافت ، کمپوست ، بیو گاز

چکیده 1
فصل اول: مبانی تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- هدف تحقیق3
1-3- روش تحقیق3

فصل دوم :کلیات
2-1- تعریف زباله 5
2-2- تقسیم بندی زباله ها5
ترکیبات زباله6 2-3
2-3-1 ترکیبات فیزیکی6
2-3-2ترکیبات شیمیایی6
2-4- پسماند تر6
2-5- پسماند خشک 7
2-6- تاریخچه مدیریت زباله در جهان 8
2-7- تاریخچه مدیریت زباله در ایران 10
2-8- روش جدا سازی زباله 11
2-8-1- تفکیک از مبدا11
2-8-1-1- هدف از اجرای طرح تفکیک از مبدا11
2-8-1-2- معیار کلی جهت اجرای طرح تفکیک از مبدا11
2-8-1-3- انواع روش های اجرای طرح تفکیک از مبدا12
2-8-1-4- انواع روش های جمع آوری تلفیقی مواد خشک بازیافتی از پسماندهای عادی شهری13
2-8-2- تفکیک در مقصد13
2-9- نگهداری زباله 14
2-10- جمع آوری زباله 15
2-11- روش های دفع زباله 15
2-11-1- دفن بهداشتی زباله 16
2-11-2- مزایای دفن بهداشتی زباله 17
2-11-3- معایب دفن بهداشتی زباله 17
2-11-4- روش های دفن زباله 17
2-11-5- سوزاندن زباله 18
2-12-بازیافت زباله 18
2-13- کاربرد پسماند20
2-14- گازهای حاصل از پسماند20

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات
3-1-نتیجه گیری 22
منابع