نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآیی کارکنان اداره دارایی

نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآیی کارکنان اداره دارایی

تعداد صفحات: 65

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1332 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
اگر شما فرهنگ را هدایت نکنید ، فرهنگ شما را هدایت می کند . فرهنگ به معنای ارزشهای مشترک میان افراد یک گروه است.این گروه میتواند یک خانواده ، یک سازمان ویا یک کشور باشد.تاثیر فرهنگ در سطح ملی ، دیر زمانی است که شناخته شده است . ولی واژه فرهنگ سازمانی ، واژه بسیار جوانی در ادبیات مدیریت است . نکته قابل توجه این است که فرهنگ خوب یا بد مفهوم ندارد. مدیران باید هوشیار باشند که فرهنگ سازمانی با ماموریت و استراتژی های سازمان هم خوانی داشته باشد. بنابراین ملاک قضاوت در مورد یک فرهنگ ، میزان هماهنگی آن با وظایف آن سازمان است.فرهنگ سازمانی شمشیری دو لبه است …
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه    ۲
سوالات تحقیق    ۳
فرضیات تحقیق:    ۴
اهداف تحقیق:    ۵
ضرورت و اهمیت تحقیق     ۵
قلمروی تحقیق     ۷
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه    ۹
مفهوم فرهنگ    ۹
تعریف فرهنگ    ۱۱
ویژگیهای فرهنگ    ۱۱
تعریف سازمان    ۱۲
مفهوم فرهنگ سازمانی    ۱۳
تعریف فرهنگ سازمانی    ۱۴
ویژگیهای فرهنگ سازمانی    ۱۵
عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی    ۱۷
چگونگی شکل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی    ۱۹
فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی    ۲۰
فرهنگ سازمانی     ۲۳
شکل گیری فرهنگ سازمانی     ۲۵
طبقه بندی فرهنگ سازمانی :    ۲۶
۱- فرهنگ مکانیکی( (Mechanic culture    ۲۶
۲- فرهنگ ارگانیکی (organic cuiture)    ۲۶
ارزش ها :    ۲۸
فرض های زیرساز بنیادی :    ۲۸
فرهنگ سازمانی ضعیف و قوی :    ۲۸
ویژگی های پنجگانه شناخت فرهنگ سازمانی
۳۶
ویژگی های سه گانه کارایی :     ۳۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران    ۳۸
شرح اهداف و وظایف    ۳۸
هدف    ۳۸
وظایف    ۳۹
تهیه و تنظیم    ۳۹
بررسی و نظارت    ۳۹
امور اجرایی    ۴۰
امور شرکت‌های دولتی    ۴۱
سایر وظایف    ۴۲
تاریخچه    ۴۲
وزیران امور اقتصادی و دارایی در جمهوری اسلامی ایران    ۴۵
پیشینه تحقیق     ۴۵
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه    ۴۸
روش پژوهش:    ۴۸
جامعه آماری    ۴۹
حجم نمونه    ۵۰
فرمول کوکران    ۵۰
ابزارپژوهش:    ۵۱
پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد:    ۵۱
روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)    ۵۲
پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)    ۵۲
جدول زمان‏ بندی (Time Table)    ۵۳

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها       ۵۶
آزمون فرضیه ها     ۵۶
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری     ۵۹
پیشنهادات    ۶۰
فهرست منابع:

پاسخ دهید