شناسایی و ارزیابی ارقام محلی با استفاده از روشهای آمپلوگرافی و آمپلومتری

شناسایی و ارزیابی ارقام محلی با استفاده از روشهای آمپلوگرافی و آمپلومتری

تعداد صفحات: 105

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1118 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:

انگور(Vitis vin iferal)یکی از مهمترین محصولات میو های باغی است که دیر باز مورد استفاده بشر قرار می گیرد .این گیاه از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد. وتنوع مصرف جهانی وسطح زیر کشت این گیاه اهمیت ان را چندین برابر کرده است انگور گیاهی چوبی دائمی وکم وبیش سازگار با مناطق مختلف آب وهوایی است میوه ان درمیان دیگر میوه های درختی به واسطه داشتن متابولیت های ثانویه وتنوع مصرف و(تازه خوری,رذ کنسروی  , خشکبار) منحصر به فرد وجایگاه خاص درتجارت جهانی دارد با توجه این که استان آذربایجان شرقی باداشتن بیش از ۲۳۵۷۰ هکتار سطوح زیر کشت باغات انگور در کشور می باشد که ۶۰۷ هکتار آن در شهرستان مرند انجام می گیرد و نیز به دلیل اینکه تعداد ارقام در این استان نسبتا زیاد است بنابراین این ضرورت شناسایی ارقام انگور بیش از پیش در این منطقه احساس می شود.

فهرست مطالب
چکیده     ۱
مقدمه    ۲
فصل اول: کلیات تحقیق    ۴
۱-۱- رده بندی گیاهی و مشخصات گیاه شناسی    ۵
۱-۱-۱- ریشه    ۵
۱-۱-۲- تنه وبازوها     ۶
۱-۱-۳- شاخه های یک ساله    ۷
۱-۱-۴- جوانه     ۸
۱-۱-۵- پیچک     ۱۱
۱-۱-۶- برگ     ۱۲
۱-۱-۶-  گل    ۱۳
۱-۱-۸- خوشه ومیوه    ۱۴
۱-۲- سطح زیر کشت انگور در دنیا و ایران    ۱۶
۱-۳- انگورهای تازه خوری، کشمشی وشیره ای    ۱۷
۱-۴- ارزش غدایی انگور    ۱۸
فصل دوم: بررسی منابع    ۱۹
۲-۱- روشهای شناسایی درختان میوه    ۲۰
۲-۱-۱- شناسایی ارقام میوه براساس صفات مورفولوژیکی    ۲۰
۲-۱-۲- شناسایی ارقام میوه به روش مولکولی    ۲۶
فصل سوم: موادها و روش ها    ۲۹
۳-۱- مواد و روش ها    ۳۰
۳-۱- شاخه جوان    ۳۱
۳-۲- ۱- میزان بازشدگی نوک    ۳۲
۳-۲- ۲- تراکم کرک های خوابیده نوک    ۳۲
۳-۲- ۳- شاخه رنگ آنتوسیانین کرکهای خوابیده نوک    ۳۳
۳-۳- صفات اندازه گیری شده روی برگ جوان    ۳۳
۳-۳-۱ رنگ سطح رویی پهنک    ۳۳
۳-۳-۲- تراکم کرک های خوابیده بین رگبرگ های اصلی در سطح زیرین پهنک    ۳۴
۳-۲- تراکم کر ک های ایستاده روی رگبرگ های اصلی در سطح زیرین پهنک    ۳۴
۳-۴- صفات شاخه سال جاری    ۳۵
۳- ۴- ۱- عادت رشد (قبل ازبستن)    ۳۵
۳- ۴- ۲- رنگ قسمت پشتی میان گره(نوردیده)    ۳۵
۳- ۴- ۳- رنگ قسمت شکمی میان گره    ۳۶
۳- ۴- ۴- تراکم کرکهای ایستاده درمیان گره ها    ۳۶
۳-۵- پیچک     ۳۷
۳- ۵- ۱ تعدادپیچکهای متوالی    ۳۷
۳ – ۵-۲- طول پیچک    ۳۷
۳- ۶- اندامهای جنسی گل    ۳۹
۳-۷- برگ گل    ۳۹
۳-۷-۱- اندازه ی پهنک    ۳۹
۳-۷-۲-  شکل پهنک    ۳۹
۳-۷-۳-  تاولی شدن سطح رویی پهنک    ۴۰
۳-۷-۴-  تعداد لوب    ۴۰
۳-۷-۵- عمق بریدگی های جانبی بالایی    ۴۱
۳-۷-۶- آرایش بریدگی بالایی بین بخشهای پهنک    ۴۱
۳-۷-۷-  آرایش بریدگی پهنک در مجاور دمبرگ    ۴۲
۳-۷-۸-  بریدگی ختم شده به رگبرگ های اصلی    ۴۳
۳-۸- دندانه    ۴۳
۳-۸-۱  طول دندانه    ۴۳
۳-۸-۲- نسبت طول به عرض دندانه    ۴۴
۳-۸-۳- شکل دندانه    ۴۴
۳-۹- برگ کامل    ۴۵
۳-۹-۱- رنگ انتوسیانین رگبرگهای اصل درسطح رویی پهنک    ۴۵
۳-۹-۳- تراکم کرکهای ایستاده روی رگبرگهای اصلی درسطح زیرین پهنک     ۴۵
۳-۹-۴-  طول دمبرگ درمقایسه بارگبرگ میانی    ۴۶
۳-۱۰- زمان شروع رسیدن حبه    ۴۶
۳-۱۱- خوشه    ۴۷
۳-۱۱- ۱- اندازه(بدون دم)    ۴۷
۳-۱۱- ۲- تراکم    ۴۷
۳-۱۱- ۳- طول دم خوشه     ۴۸
۳-۱۲- حبه      ۴۸
۳-۱۲-۱- اندازه حبه    ۴۸
۳-۱۲-۲- شکل حبه    ۴۹
۳-۱۲-۳- رنگ پوست (بدون لایه سفید ومومی)    ۵۰
۳-۱۲-۴- سهولت جداشدن از دمگل    ۵۰
۳-۱۲-۵  ضخامت پوست    ۵۱
۳-۱۳- گوشت حبه     ۵۱
۳-۱۳-۱- رنگ انتوسیانین گوشت    ۵۱
۳-۱۳-۲- سفتی گوشت    ۵۲
۳-۱۴- شاخص طعم    ۵۲
۳-۱۵- تشکیل دانه    ۵۴
۳-۱۶- شاخه چوبی      ۵۵
۳-۱۶-۲- صافی سطح    ۵۵
فصل چهارم: نتایج و بحث     ۵۶
۴-۱- ارقام شناسایی شده در شهرستان مرند    ۵۷
۴-۲- بررسی خصوصیات اندازه گیری شده ارقام انگور    ۶۲
۴-۲- ۱-صاحبی(sahebi)    ۶۲
۴-۲- ۲-عسگری (asgari)    ۶۳
۴-۲- ۳-گز نداحی (gaz nadahi)    ۶۴
۴-۲- ۴- خلیلی (khalili)    ۶۶
۴-۲- ۵-فن آقی (fan agi)    ۶۷
۴-۲- ۶- امام(emam)    ۶۸
۴-۲- ۷- تبرزه (tabarze)    ۷۰
۴-۲- ۸- کشمشی(keshmeshi)    ۷۱
۴-۲- ۹- انگور سفید(اغ ایوزوم)(ngour sefid)    ۷۲
۴-۲- ۱۰- کشمشی قرمز (keshmeshi germez)    ۷۳
۴-۲- ۱۱- دیزماری (diz mari)    ۷۴
۴-۲- ۱۲- پستان گاو(اینح امجحی) PESTAN GAVE    ۷۶
۴-۲-   ۱۳- رزاقی( RAZAGI)    ۷۷
۴-۲- ۱۴٫ فخری سرخ  FAKHRI SORKH    ۷۸
۴-۲- ۱۶- رشیدی    RASHIDI    ۸۰
۴-۲- ۱۵-کافوری  KAFOURI    ۸۱
۴-۲- ۱۷- پلنگی PALANGI    ۸۲
۴-۲- ۱۸- حسینی HOSSEYNI    ۸۴
۴-۲- ۱۹- گرمیان  GARMIYAN     ۸۵
۴-۲- ۲۰- خزانی KHARANI    ۸۷
۴-۲- ۲۱- علی بابا  ALIBABA    ۸۸
۴-۲- ۲۲- سلطانی  SOLTANI    ۸۹
۴-۲- ۲۳- خلیلی سیاه(قره خلیلی) KHALILI SIYAH’DH    ۹۱
۴-۲- ۲۴- مسکا  MESKA    ۸۲
۴-۲- ۲۵- عسگری دانه دار.  ASGARI   DANEDAR     ۹۴
۴-۲- ۲۶- لعلی بی دانه LALIYE BI DANE     ۹۵
۴-۲- ۲۷- انگور کج(بورن ایی)ANGOR KAJ     ۹۶
۴-۲- ۲۸- ریش بابا RISH BABA      ۹۷
۴-۲- ۲۹- الحقی(ALHAGI )     ۹۸
نمودار تجزیه کلاستر به روش وارد    ۶۱
۵-۱- پیشنهادات     ۱۰۱
منابع و مإخذ     ۱۰۲

پاسخ دهید