بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور

بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: 120

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1119 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از مؤثرترین ابزارهای سنجش کارایی و تصمیم¬گیری در خصوص زندگی شغلی آنان می باشد. جذب و آموزش، نگهداری، جابجایی، تشویق و تنبیه، تعدیل نیرو و سایر مسائل مرتبط با کارکنان، همگی در ارتباط با نظام ارزیابی عملکرد است.
هدف این تحقیق، ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه پیام نور می¬باشد. نوع پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی- پیمایشی است….

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- تشریح و بیان مسئله    ۱۰
۱-۲- اهداف تحقیق    ۱۲
۱-۲-۱- هدف کلی    ۱۲
۱-۲-۲- اهداف جزئی    ۱۲
۱-۳- سئوالات تحقیق    ۱۳
۱-۳-۱- سئوال اصلی    ۱۳
۱-۳-۲- سئوالات فرعی    ۱۳
۱-۴- تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق    ۱۳
۱-۴-۱- تعریف نظری    ۱۳
۱-۴-۲- تعریف عملیاتی    ۱۴
۱-۵- قلمرو تحقیق    ۱۵
۱-۵-۱- قلمرو موضوعی    ۱۵
۱-۵-۲- قلمرو مکانی    ۱۶
۱-۵-۳- قلمرو زمانی    ۱۶
۱-۶- خلاصه فصل    ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مفهوم ارزیابی عملکرد    ۱۹
۲-۱-۱- تعریف ارزیابی عملکرد    ۱۹
۲-۱-۲- تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان    ۲۰
۲-۲- تاریخچه ارزیابی عملکرد    ۲۲
۲-۲-۱- اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان    ۲۵
۲-۲-۲- ارزیابی عملکرد از نظر اسلام    ۲۷
۲-۳- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان    ۲۹
۲-۴- معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان    ۳۳
۲-۴-۱- تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد    ۳۳
۲-۴-۲- اهمیت و ضرورت معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان    ۳۵
۲-۵- شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان    ۳۶
۲-۶- رویکردهای ارزیابی عملکرد کارکنان    ۳۷
۲-۷- روشها و فنون ارزیابی عملکرد کارکنان    ۳۸
۲-۷-۱- روش رتبهبندی    ۴۱
۲-۷-۲-روش درجه بندی ترسیمی    ۴۱
۲-۷-۳- روش مقایسه زوجی    ۴۲
۲-۷-۴- روش ثبت وقایع حساس    ۴۳
۲-۷-۵- روش توزیع اجباری    ۴۴
۲-۷-۶- روش انتخاب اجباری    ۴۵
۲-۷-۷- روش درجهبندی متکی بر رفتار    ۴۵
۲-۷-۸- روش چک لیست    ۴۷
۲-۷-۹-روش استاندارد کار    ۴۸
۲-۷-۱۰- روش توصیفی    ۴۸
۲-۷-۱۱- روش ۳۶۰ درجه    ۴۸
۲-۷-۱۲- مدیریت بر مبنای هدف(MBO)    ۵۰
۲-۸- مدیریت عملکرد    ۵۲
۲-۹- مدلهای ارزیابی عملکرد کارکنان    ۵۴
۲-۹-۱- مدل جایزه تعالی منابع انسانی ایران    ۵۶
۲-۹-۲- منابع انسانی در مدل بالدریج    ۵۸
۲-۹-۳- منابع انسانی در مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت(ای. اف. کیو. ام)    ۶۰
۲-۹-۴- مدل سرمایه گذاری در منابع انسانی(آی. آی. پی)    ۶۵
۲-۹-۵- مدل تعالی عملکرد تنسی    ۶۶
۲-۹-۶- مدل استاندارد توسعه گر منابع انسانی(پی، دی. اس)    ۶۶
۲-۹-۷- مدل محیط کار عالی    ۶۷
۲-۹-۸- مدل جوایز بهترینها    ۶۸
۲-۹-۹-  مدل بلوغ قابلیت منابع انسانی(پی. سی. ام. ام)    ۷۰
۲-۹-۱۰- مدل تی. ئی. ای. ام    ۷۱
۲-۹-۱۱- مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی در وزارت نیرو    ۷۶
۲-۱۰- ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور    ۷۷
۲-۱۱- پیشینه تحقیق    ۷۷
۲-۱۱-۱- تحقیقات در داخل کشور    ۷۷
۲-۱۱-۲- تحقیقات در خارج از کشور    ۸۲
۲-۱۲- بازنگری ادبیات و پیشینه تحقیق و ارائه الگوی نظری و تحلیلی تحقیق    ۸۹
۲-۱۳- خلاصه فصل    ۸۳
فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۱- توصیف آماری دادههای پرسشنامه خبرگان    ۹۲
۳-۱-۱- تحلیل دادههای جمعیت شناختی(خبرگان)    ۹۲
۳-۱-۲-تحلیل دادههای پرسشنامه خبرگان    ۹۳
۳-۲- توصیف آماری دادههای پرسشنامه تحقیق    ۹۶
۳-۲-۱- تحلیل دادههای جمعیت شناختی    ۹۶
۳-۲-۱-۱- جنسیت    ۹۶
۳-۲-۱-۲- سنوات خدمتی    ۹۷
۳-۲-۱-۳- میزان تحصیلات    ۹۹
۳-۲-۲- سئوال اول تحقیق: وضعیت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه  پیام نور چگونه است؟    ۱۰۰
۳-۲-۲-۱- میانگین و انحراف معیار شاخصهای مولفه رفتار در وضعیت فعلی    ۱۰۰
۳-۲-۲-۲-توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیارگویههای مولفه رفتار در وضعیت فعلی    ۱۰۱
۳-۲-۲-۳- میانگین و انحراف معیار شاخصهای مولفه عملکرد در وضعیت فعلی    ۱۰۲
۳-۲-۲-۴- توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار گویه های مولفه عملکرد در وضعیت فعلی    ۱۰۳
۳-۲-۲-۵- رتبه بندی وضع موجود(میزان در نظر گرفتن شاخصها و مولفهها)    ۱۰۴
۳-۲-۳- سئوال دوم تحقیق: عوامل کلیدی موفقیت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه  پیام نور کدامند؟    ۱۰۵
۳-۲-۴- سئوال سوم تحقیق: معیارها و شاخصهای موثر در الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه  پیام نور کدامند؟    ۱۰۵
۳-۲-۴-۱- میانگین و انحراف معیار شاخصهای مولفه رفتار در وضعیت مطلوب    ۱۰۵
۳-۲-۴-۲- توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار گویه های مولفه رفتار در وضعیت مطلوب    ۱۰۶
۳-۲-۴-۳- میانگین و انحراف معیار شاخصهای مولفه عملکرد در وضعیت مطلوب    ۱۰۷
۴-۲-۶- سئوال اصلی تحقیق: الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه  پیام نور چیست؟    ۱۰۰
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۴-۱- جمع بندی    ۱۰۹
۴-۲-خلاصه نتایج    ۱۱۰
۴-۲-۱- پرسشنامه خبرگان    ۱۱۰
۴-۲-۲- خلاصه نتایج    ۱۱۰
۴-۳- نتیجه گیری و بحث    ۱۱۲
۴-۴- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق    ۱۱۳
۴-۵-محدودیتهای تحقیق    ۱۱۴
۴-۶- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    ۱۱۴
منابع    ۱۰۹
پیوست مطالب    ۱۱۹

پاسخ دهید