بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی

بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی

تعداد صفحات: 95

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1251 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 نوامبر 2016

به روز رسانی در: 19 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های تفکر مدیران و رابطه آن با انگیزه نوآوری دبیران دوره ی متوسطه  شهرستان چایپاره در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به روش توصیفی از نوع پیمایشی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و دبیران دوره ی متوسطه شهرستان چایپاره می باشد که از بین آنها ۲۰۰ معلم با روش تصادفی ساده، و ۳۴ مدیر(کل مدیران، به دلیل محدود بودن تعداد آنها) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با استفاده از دو پرسشنامه یکی پرسشنامه استاندارد برای سبک های تفکر و دیگری پرسشنامه محقق ساخته برای انگیزه های نوآوری، اطلاعات لازم گردآوری شد. روایی ابزار اندازه گیری توسط چند صاحب نظر دانشگاهی تایید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۰/۰ و۷۱/۰ محاسبه گردید. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی(فراوانی، شاخص­های پراکندگی و شاخص­های مرکزی) و آمار استنباطی(آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون آزمون t مستقل، رگرسیون چندگانه و آزمون F ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که…

فصل اول:  کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲  بیان مسأله. ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۸

۱-۵ فرضیه های  تحقیق.. ۹

۱-۶ متغیر های تحقیق.. ۹

۱-۷ اهداف تحقیق.. ۱۰

۱-۸ تعاریف اصطلاحات و واژه ها ۱۱

۱-۸-۱ تعاریف نظری.. ۱۱

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی.. ۱۱

۱-۹ چهارچوب فصول آتی.. ۱۲

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱ بخش اول : سبک های تفکر. ۱۴

۲-۱-۱ مقدمه. ۱۴

۲-۱-۲ دوران تکامل سبک های تفکر. ۱۵

۲-۱-۳ تعریف سبک، تفکر و سبک تفکر. ۱۶

۲-۱-۳-۱ سبک… ۱۶

۲-۱-۳-۲ تفکر. ۱۶

۲-۱-۳-۳ سبک تفکر. ۱۷

۲-۱-۴ شیوه های تفکر. ۱۸

۲-۱-۵ الگوهای تفکر. ۲۰

۲-۱-۵-۱ الگوی سبک های تفکر هریسون و برامسون: ۲۰

۲-۱-۵-۱-۱ سبک ترکیبی: ۲۰

۲-۱-۵-۱-۲ سبک ایده آلیسم: ۲۰

۲-۱-۵-۱-۳  سبک پراگماتیسم: ۲۱

۲-۱-۵-۱-۴  سبک آنالیسیسم: ۲۱

۲-۱-۵-۱-۵  سبک رئالیسم: ۲۱

۲-۱-۵-۲ الگوی سبک های تفکر رابرت جی استرنبرگ: ۲۲

۲-۱-۵-۲-۱ کارکرد سبک های تفکر. ۲۲

۲-۱-۵-۲-۳ سطوح سبک های تفکر. ۲۵

۲-۱-۵-۲-۴ حوزه های سبک های تفکر. ۲۵

۲-۱-۵-۲-۵ گرایش های سبک های تفکر. ۲۶

۲-۱-۶ ویژگی های سبک های تفکر از نظر استرنبرگ… ۲۶

۲-۱-۷ متغیرهای مؤثر در شکل گیری سبک های تفکر. ۲۷

۲-۱-۸ ابزارهای سنجش شیوه ی تفکر. ۲۸

۲-۲ بخش دوم: نوآوری.. ۲۹

۲-۲-۱ تعریف نوآوری.. ۲۹

۲-۲-۲ شرایط لازم جهت تحقق خلاقیت و نوآوری.. ۲۹

۲-۲-۳ خلاقیت و نوآوری در انسان ها و ویژگی های افراد خلاق و نوآور. ۳۱

۲-۲-۵ طبقه بندی موانع نوآوری و خلاقیت… ۳۵

۲-۲-۶ برخی موانع نوآوری در سازمان از دیدگاه های دیگر. ۴۰

۲-۲-۷ عوامل تسهیل کننده فرایند نوآوری در سازمان های آموزشی.. ۴۳

۲-۳ بخش سوم:  پیشینه تحقیق.. ۴۵

۲-۳-۱ مقدمه. ۴۵

۲-۳-۲ تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در داخل کشور. ۴۵

۲-۳-۳ تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج کشور. ۴۸

۲-۳-۴ خلاصه فصل.. ۵۱

فصل سوم: روش های تحقیق و جمع آوری اطلاعات

۳-۱ مقدمه. ۵۳

۳-۲  روش تحقیق.. ۵۴

۳-۳ جامعه آماری.. ۵۴

۳-۴  نمونه آماری.. ۵۵

۳-۴-۱ روش نمونه گیری.. ۵۵

۳-۴-۲  تعیین حجم نمونه. ۵۵

۳-۵  متغیرهای پژوهش…. ۵۶

۳-۶  ابزار جمع آوری دادهها ۵۶

۳-۶-۱  پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ… ۵۶

۳-۶-۱-۱ روایی و پایایی پرسشنامه سبک های تفکر. ۵۷

۳-۶-۲ پرسشنامه سنجش میزان انگیزه نوآوری در معلمان. ۵۸

۳-۶-۲-۱ روایی و پایایی ابزار. ۵۸

۳-۷  روش جمع آوری اطلاعات… ۵۹

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل دادهها ۵۹

۳-۹ خلاصه فصل.. ۶۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱ مقدمه. ۶۲

۴-۲ توصیف آماری داده ها ۶۲

۴-۲-۱  توصیف داده های جمعیت شناختی.. ۶۲

۴-۲-۱-۲ سابقه خدمت… ۶۵

۴-۲-۱-۳  آخرین مدرک تحصیلی.. ۶۷

۴-۲-۱-۴  جنسیت… ۶۹

۴-۳ تحلیل های استنباطی.. ۷۱

۴-۳-۱  سوالات پژوهش: ۷۱

۴-۳-۲ آزمون فرضیات پژوهش…. ۷۲

۴-۴ خلاصه فصل.. ۷۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه. ۸۱

۵-۲ یافته های توصیفی تحقیق.. ۸۲

۵-۳  یافته های استنباطی تحقیق.. ۸۳

۵-۴  بحث و بررسی و نتیجه گیری.. ۸۴

۵-۵ محدودیت های پژوهش…. ۸۹

۵-۶ پیشنهادات کاربردی.. ۹۰

۵-۷ پیشنهادات برای پژوهشگران آینده ۹۰

منابع. ۹۲

پیوست پژوهش….. ۹۴

 

پاسخ دهید