نقش فعالیت های خواندن در خانه در پیش بینی راهبردهای فراشناختی و شناختی خواندن و درک مطلب دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی

نقش فعالیت های خواندن در خانه در پیش بینی راهبردهای فراشناختی و شناختی خواندن و درک مطلب دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی

تعداد صفحات: 124

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 635 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 مارس 2020

به روز رسانی در: 2 مارس 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

نقش فعالیت های خواندن در خانه در پیش بینی راهبردهای فراشناختی و شناختی خواندن و درک مطلب دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی

چکیده:
مهارت خواندن پایه یادگیری همه موضوعات درسی و غیردرسی است؛ راهبردهای شناختی و فراشناختی از مهمترین راهبردهای یادگیری است، فرد در حین خواندن و درک مطلب آن را به کار می گیرد. از دیگر سو، عوامل بسیاری بر توسعه مهارت های خواندن و درک مطلب دانش اموزان تاثیرگذار است. خواندن در خانه، خواندن با والدین، ارزش گذاری والدین برای سواد، کیفیت محیط خانه و حمایت کننده بودن محیط خانه رابطه مثبتی با ظهور توانایی سواد کودکان دارد.از این رو مطالعه حاضر با هدف تبیین نقش فعالیت های خواندن در خانه در پیش بینی راهبردهای فراشناختی و شناختی خواندن دانش اموزان مقطع چهارم ابتدایی شهر یزد انجام گرفت.
روش تحقیق از نظر ماهیت، مقطعی-کاربردی و از نظر اجرا نیز پیمایش بود. دانش آموزان دختر مقطع چهارم ابتدایی شهر یزد جامعه آماری ما را تشکیل دادند، که تعداد 100 دانش آموز به عنوان حجم نمونه با شیوه نمونه گیری خوشه ای مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود، شامل: مقیاس زمینه یابی یادگیری خواندن (پرلز،2006)، راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) و درک مطلب کرمی (1380). داده¬های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری spss ورژن 20مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها نشان داد که: میزان راهبردهای شناختی دانش آموزان بیش از راهبردهای فراشناختی است (05/0>p)؛ و همچنین، فعالیت های خواندن در خانه پیش بینی کننده مثبت تغییرات راهبردهای شناختی و فراشناختی خواندن دانش اموزان می باشد (001/0>p)، و بر آن تاثیرگذار بوده است. 8/39 درصد از واریانس متغیر راهبردهای شناختی خواندن و 2/45 درصد از واریانس متغیر راهبردهای فراشناختی خواندن توسط فعالیت های خواندن در خانه پیش بینی می شود. همچنین، 1/49 درصد از واریانس متغیر درک مطلب نیز توسط فعالیت-های خواندن درخانه پیش¬بینی می¬شود. بنابراین، فعالیت¬های خواندن در خانه، صرف وقت برای خواندن، ارزش گذاری برای مطالعه و درگیری والدین و نظارت بر رفتارهای خواندن فرزندان می تواند منجر به تقویت راهبردهای شناختی و فراشناختی خواندن و ادراک مطلب دانش آموزان گردد.
کلیدواژه ها: درک مطلب؛ خواندن در خانه؛ راهبردهای شناختی؛ راهبردهای فراشناختی؛ دانش آموز.

– بیان مسئله پژوهش
خواندن به عنوان فرایند اقتباس معنی از متن نوشته شده (گرین ،2005)، موهبتی است که اکتساب مستمر دانش را موجب می شود (سافسیان ،2006). از جمله مزایای پرورش مهارت های خواندن دانش آموزان می توان به مواردی همچون توسعه خلاقیت، بهبود توانایی در ک مفاهیم و عقاید، توسعه تفکر انتقادی، آشنایی با مطالب جدید، گسترش علایق، روانی زبان و به دنبال آن بهبود مهارت های برقراری ارتباط، افزایش منظم واژگان، توسعه ارزش های مثبت، افزایش تمرکز، بهبود مهارت های نوشتاری، بهبود هجی کردن کلمات چاپ شده و آمادگی برای فهم جهان واقعی اشاره کرد (احمدی و احدی،1391).
درک مطلب، اساس فراگیری بسیاری از مفاهیم است و راهبردهای درک مطلب یکی از مهارت های مهم خواندن به شمار می آید (لانگ،2000 به نقل از فرخی،1390)؛ لذا فراگیری و کاربرد راهبردهای درک مطلب در موقعیت خواندن از اهمیت بالایی برخوردارند. لدرر (2000) دو عامل را در درک مطلب یک موضوع مهم می داند:
1- میزان دانش پایه فرد در ان موضوع؛
2- توانایی استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی.
و برای درک مطلب موثر لازم است، که فراگیرنده توانایی های زیر را داشته باشد:
“تعیین آنچه که در متن مهم و یا غیرمهم است؛ خلاصه کردن؛ ترسیم استنباط؛ استخراج سوال؛ نظارت کردن بر درک مطلب متن (همان). و باید در نظر داشت که راهبردهای شناختی و فراشناختی، تکنیک هایی جهت درک مطلب موثر یک متن هستند.”
سیف (1380) راهبرد را یک نقش کلی یا مجموعه ای عملیات تعریف می کند، که برای رسیدن به هدف معینی طرح ریزی شده است. راهبردهای شناختی، ابزارهای یادگیری هستند و به ما کمک می کنند، تا اطلاعات تازه را برای ترکیب با اطلاعات قبلا آموخته شده و ذخیره سازی آنها در حافظه کوتاه مدت اماده کنیم، این راهبردها به عنوان فرایندهای حافظه به سه طبقه کلی «تکرار و مرور؛ بسط یا گسترش؛ و سازماندهی» تقسیم می شوند.
راهبردهای فراشناختی را راهبردهای اجرایی یا کنترل کننده نامیده اند، که به اعتقاد فلاول (1979) همان توانایی و دانش لازم برای انتخاب، اجرا، ارزشیابی و نظارت بر راهبردهای شناختی هستند. سیف (1380) نیز راهبردهای فراشناختی را تدبیرهایی می داند که برای نظارت بر راهبردهای شناختی و هدایت آنها بکار گرفته می شوند، و آنها را در سه دسته راهبردهای «برنامه ریزی، راهبردهای کنترل و نظارت و راهبردهای نظم دهی» معرفی کرده است.
فراشناخت اصطلاحی است که اول بار توسط فلاول (1976) به کار گرفته شد. او معتقد است منظور از فراشناخت، آگاهی شخص از فرآیندهای شناخت خود و کنترل و تنظیم شناخت است (فلاول، 1985).
نکته مهم این است، که راهبردهای شناختی و فراشناختی با یکدیگر متفاوت اند. راهبرد شناختی شامل دنبال کردن مراحل خاص و پرداختن به یک تکلیف است، که اغلب از ان به عنوان (راهبرد پرداختن به کارها) یاد می شود؛ و راهبرهای فراشناختی از این فراتر می رود، و بر فنونی متمرکز می گردد، که یادگیرنده در موقعیت های مختلف باید به کار گیرد، اینکه یادگیرنده توانایی خودنظم دهی و چک کردن داشته باشد و… (حسینی نسب،1381). لامبرت (2000 به نقل از فرخی،1390) ضرورت آموزش راهبردهای یادگیری را به دو نیاز اساسی زیر مربوط می¬داند:
1. عده ای از دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری راهبردهای ناکافی دارند و برای استفاده از آنها نیازمند راهنمایی و هدایت هستند.
2. برخی دیگر برای اینکه موفقیت بیشتری کسب کنند نیاز دارند که آموزش ببینند.
بنا به نظر گیج و برلاینر (1998) آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی به این منظور صورت می گیرد که دانش اموزان را در سازماندهی الگوهای فکری و رفتارهای اجتماعی، خودسنجی، رفتارهای یادگیری، تمرین شفاهی، خودآموزی، خودراهبری و خودآگاهی کمک نماید.