بررسی کارآیی انرژی در زارعت گندم دیم و آبی

بررسی کارآیی انرژی در زارعت گندم دیم و آبی

تعداد صفحات: 8

نوع فایل: docx

دسته بندی: - -

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 1370 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 ژانویه 2017

به روز رسانی در: 31 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:
گردش انرژی از مباحث مهم بوم شناسی کشاورزی است و در نقاط مختلف جهان نسبت انرژی خروجی و ورودی در اکوسیستم های مختلف کشاورزی محاسبه شده است، از طرفی روش بررسی انرژی برای تحلیل مسائل مختلف در کشاورزی پایدار استفاده می شود بر این اساس نقش انرژی در توسعه و کارآیی کشاورزی بسیار با اهمیت است بر این اساس در این پژوهش، انرژی مورد نیاز و تولید شده در اکوسیستم زراعی گندم دیم و آبی در بخش (موردی: ارومیه سال ۱۳۹۵) برآورد گردید. نهاده ها شامل کود، بذر، سم، سوخت، ادوات و نیروی انسانی و محصول خروجی شامل دانه و کاه می باشد. نتایج بررسی نشان داد که میزان انرژی نهاده های مصرفی در زراعت گندم آبی و دیم بطور متوسط ۱۲۰۴۴۵۰۲ و ۵۸۳۳۴۹۴ کیلوکالری در هکتار و میزان انرژی تولیدی برای تولید دانه گندم آبی و دیم به ترتیب ۱۶۲۴۹۷۴۰ و ۵۴۳۸۱۶۰ کیلوکالری در هکتار بود بطوریکه کارآیی انرژی برای تولید دانه در زراعت گندم آبی و دیم به ترتیب ۱٫۳۴ و ۰٫۹۴ بود. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین نهاده مصرفی در زراعت گندم آبی بعد از آبیاری مربوط به به کود ازته است که ۲۹٫۲۲ درصد از نهاده های مصرفی را به خود اختصاص داده است ولی در زراعت دیم گندم این نهاده با ۳۰٫۱۷ درصد بیشترین مقدار از نهاده های مصرفی را دارا بود.
واژگان کلیدی: کارآیی انرژی، گندم، انرژی نهاده، انرژی خروجی، زراعت دیم، زراعت آبی

مقدمه
پیشینه پژوهش
روش و مواد
مدیریت تاریخ کاشت بعنوان استراتژی سازگاری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها
فهرست منابع

پاسخ دهید