رتبه بندی شهرستان ها استان لرستان بر پایه شاخص های برخورداری سکونتگاه های روستایی با استفاده از تکنیک TOPSIS

رتبه بندی شهرستان ها استان لرستان بر پایه شاخص های برخورداری سکونتگاه های روستایی با استفاده از تکنیک TOPSIS

تعداد صفحات: 27

نوع فایل: Word

دسته بندی:

قیمت: 1000 تومان

تعداد نمایش: 901 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 فوریه 2019

به روز رسانی در: 29 آوریل 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رتبه بندی شهرستان ها استان لرستان بر پایه شاخص های برخورداری سکونتگاه های روستایی با استفاده از تکنیک TOPSIS

چکیده (ABSTRACT) :
نابرابری در برخورداری از امکانات سکونتگاه های روستایی یکی از مشکلات مهم توسعه روستاها محسوب می شود. از پیامد های نامطلوب نابرابری روستاها میتوان به مهاجرت های غیر طبیعی به شهرها و افزایش بیکاری و زاغه نشینی در این شهرها اشاره کرد. در این تحقیق با بهره گیری از 64 شاخص در زمینه های ارتباطی، آموزشی، بهداشتی- درمانی و خدماتی، رفاهی به سنجش توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان ها با استفاده از تکنیک تاپسیس پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بخش ارتباطی شهرستان خرم آباد به عنوان برخوردارترین و شهرستان پلدختر به عنوان محروم ترین؛ در بخش آموزشی شهرستان خرم آباد به عنوان برخوردارترین و شهرستان ازنا به عنوان محروم ترین؛ در بخش بهداشتی- درمانی شهرستان خرم آباد به عنوان برخوردارترین و شهرستان دورود به عنوان محروم ترین و در بخش خدماتی- رفاهی شهرستان خرم آباد به عنوان برخوردارترین و شهرستان ازنا به عنوان محروم ترین شناخته شدند همچنین در رتبه بندی کلی که با وزن مساوی برای چهار بخش مختلف انجام گرفت شهرستان خرم آباد با شاخص اولویت 0.730631 به عنوان برخوردارترین و شهرستان ازنا با شاخص اولویت 0.189845 به عنوان محروم ترین شناخته شدند. در همه زمینه های مختلف شهرستان خرم آباد به عنوان برخوردارترین شناخته شده که با توجه به اینکه این شهرستان مرکز سیاسی استان لرستان می باشد امکانات سکونتگاه های روستایی در این شهرستان تمرکز یافته اند و همین امر باعث محرومیت سکونتگاه های روستایی سایر شهرستان ها شده است.

این مقاله شامل بخش های زیر می باشد
-مقدمه (INTRODUCTION): توضیحات کاملی در مورد سنجش توسعه یافتگی مناطق مختلف به خصوص مطالعات انجام شده بر روی روستاهای ایران
-مواد و روش ها (MATERIALS AND METHODS): معرفی روشهای رتبه بندی و معرفی کامل روش تاپسیس به صورت مرحله به مرحله
-شاخص ها: بهره گیری از 64 شاخص در زمینه های ارتباطی، آموزشی، بهداشتی- درمانی و خدماتی، رفاهی که تقریبا قبلا هیچ تحقیقی با این تعداد شاخص اندازه گیری سطح توسعه انجام نشده است
-نتایج (RESULTS): رتبه بندی شهرستان ها در بخش های ارتباطی، آموزشی، بهداشتی- درمانی و خدماتی، رفاهی و سپس سنجش توسعه یافتگی کلی روستاها به همراه ارائه نقشه های سطح توسعه یافتگی که با استفاده از نرم افزار Arc GIS تهیه شده اند.
-بحث و نتیجه گیری: بحث بر روی نتایج و مقایسه نتایج با مقالات دیگر که قبلا انجام شده اند.