راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی،ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ دبیران مدارس متوسطه دوم شهرستان ارومیه

راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی،ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﻲ دبیران مدارس متوسطه دوم شهرستان ارومیه

تعداد صفحات: 10

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 886 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 29 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺻﻠﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ، از ﺣﻴﺚ داﻧﺎﻳﻲ و ﻧﺎداﻧﻲ اﺳﺖ ﻧـﻪ داراﻳـﻲ و ﻧـﺎداری. ﻗـﺪرت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ در ﮔﺮو ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ. آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻋﺼﺮ ﻣﺤﻮرﻳﺖ داﻧـﺎﻳﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻜﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ. ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻌـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻮاره ﭼـﺮخ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآورده و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺪاوم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد (اورگان ۱۹۸۸)
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﺧﻴﺮاً ﺗﻼﺷﻬﺎی زﻳﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻓﻌﺎل و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ رده ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﻧﻮآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺷﺪن و ﺗﻤﺮﻛـﺰ زداﻳـﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ، ﺟﻨﺒﺸﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻣﺮدم ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺣﺮﻛﺖ از ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﻪ ﻧﻈـﺎم ﻛـﺎﻫﺶ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺗﻮﺳﻂ رده ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. اﺳﺒﻮرن و ﮔﻴﻠﺒﺮ( (۲۰۰۷ در ﻛﺘﺎﺑﺸﺎن ﺑﺎﻋﻨﻮان “ﺣـﺬف دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻری : ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﻧﻮآﻓﺮﻳﻨﻲ دوﻟﺖ” ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪﻛـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ راه ﺑـﺮای ﻛـﺎﻫﺶ دﻳﻮاﻧﺴـﺎﻻری، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ازﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ(ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ ۱۳۸۵)

پاسخ دهید