تعیین میزان ارتباط سطح اگاهی مهارت فرزند پروری در پیشگیری از وابستگی به فضای مجازی در بین دانشجویان

تعیین میزان ارتباط سطح اگاهی مهارت فرزند پروری در پیشگیری از وابستگی به فضای مجازی در بین دانشجویان

تعداد صفحات: 109

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 990 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 11 جولای 2017

به روز رسانی در: 8 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

تعیین میزان ارتباط سطح اگاهی مهارت فرزند پروری در پیشگیری از وابستگی به فضای مجازی در بین دانشجویان

چکیده
هدف از انجام اغلب پژوهش ها در حوزه روانشناسی و علوم رفتاری پی بردن به علت رفتارها، مشکلات رفتاری و نیز کشف روابط میان عوامل گوناگون می باشد. با اجرای طرح های پژوهشی و تکرار آنها می توانیم به وجود روابط قانونمندی، قابلیت، پیش بینی و قابل درک بودن پدیده های رفتاری و اجتماعی پی ببریم. در این پژوهش هدف تعیین میزان ارتباط سطح اگاهی مهارت فرزند پروری در پیشگیری از وابستگی به فضای مجازی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ………….. در سال تحصیلی 96-1395می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور شهرستان ……….. و والدین آنها می باشد.لازم بذکر است این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده، روشی علی – مقایسه ای محسوب می‌شود.و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی می باشد .
نمونه آماری شامل 100 نفر (50 نفر دانشجو و 50 نفر از والدین آنها) می باشد که به طور تصادفی ساده از میان دانشجویان دانشگاه پیام نور …………… در سال تحصیلی 96-1395 انتخاب شده اند.برای سنجش این متغیر از پرسش نامه ی خودکارآمدی شرز و همکاران (GSE) استفاده شده است. آزمون وابستگی توسط شرز و همکاران با هدف تهیه ی ابزاری تحقیقات بعدی و مشخص کردن سطوح متفاوت وابستگی عمومی افراد جامعه ساخته شده است. برای تجزیه و تحلیل اماری داده های پژوهش در قسمت آمار توصیفی از مقایسه مستقیم میانگین و انحراف استاندارد و در قسمت آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معناداری آزمون (05/0≥P) در نظر گرفته شد.
کلیده واژه ها: فضای مجازی، مهارت فرزند پروری، همبستگی پیرسون

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 9
1-2- بیان مسئله 10
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 11
1-3-اهداف پژوهش 13
1-3-1-هدف اصلی 13
1-3-2-اهداف فرعی 13
1-4-فرضیه های پژوهش 14
1-4-1-فرضیه اصلی 14
1-4-2-اهداف فرعی 14
1-5-متغیرهای پژوهش 14
1-6-موانع ومحدودیت های تحقیق 15
1-7-روش پژوهش 15
1-8-تعریف واژه ها و مفاهیم 15
تعریف مفهومی: 15
تعریف عملیاتی 16

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1-مقدمه 18
2-2-وابستگی به فضای مجازی 18
2-3-مفهوم وابستگی به فضای مجازی 19
2-4-تعاریفی از وابستگی به فضای مجازی 21
2-5-مشخصات افراد خلاق 23
2-6-مراحل مختلف تفکر خلاق 23
2-7-عوامل مؤثر در شکوفایی وابستگی به فضای مجازی 26
2-9-عواملی که مانع وابستگی به فضای مجازی می شود 27
2-10- رابطه وابستگی به فضای مجازی و آموزش و پرورش 29
2-11-آموزش و پرورش خلاق 29
2-12-عامل تحصیلات در وابستگی به فضای مجازی 30
2-13-عامل جنسیت در وابستگی به فضای مجازی 31
2-14-نقش وابستگی به فضای مجازی در رشد مهارتها 32
2-15-اهمیت وابستگی به فضای مجازی 34
2-16-اثر کوشش در وابستگی به فضای مجازی 35
2-17-وابستگی به فضای مجازی و فعالیتهای ادراکی 36
2-18-عوامل موثر در تلاش برای نوآوری 38
2-19-مهارت رویارویی با مشکلات 39
2-20-تصمیم گیری خلاقانه 39
2-21-تفکر نقادانه 41
2-22-اصول بنیادین وابستگی به فضای مجازی: 42
2-23-تقویت عناصر انگیزشی وابستگی به فضای مجازی 44
2-24-آسیب شناسی وابستگی به فضای مجازی 45
2-25-وابستگی 46
2-25-1-مفهوم خودکارآمدی 46
2-25-2-اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی 48
2-25-3-راهبردهای ایجاد و تغییر نظام باور خودکارآمدی 51
2-26-مهارت فرزند پروری 55
2-27-تاثیرات والدین: 56
2-28-شیوه های فرزند پروری 58
2-29-شخصیت 58
2-30-هویتِ اجتماعی و فرهنگی فرزندان 60
2-31-سبکهای فرزند پروری و وابستگی به فضای مجازی 62
2-32-سلطه جویی والدین 67
2-33-تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری 69
2-35-پیشینه پژوهش 70

فصل سوم: روش های تحقیق و جمع آوری اطلاعات
3-1-مقدمه 74
3-2-روش تحقیق 74
3-3-قلمرو موضوعی تحقیق: 75
3-5-جامعه آماری 75
3-6-نمونه آماری و روش نمونه گیری 75
3-9-معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 76
3-10-پایایی (اعتبار) و روایی پرسشنامه 78
3-11-تجزیه و تحلیل آماری: 79
1-4- آمار توصیفی 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

2-4- آزمون فرضیه ها 82
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5-مقدمه 88
2-5-خلاصه پژوهش 89
3-5-بحث و نتیجه گیری 89
4-5-موانع ومحدودیت های تحقیق 92
5-5- پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش: 92
6-5 پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران: 92
منابع 93

پیوست مطالب
پرسشنامه