تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین

تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین

تعداد صفحات: 55

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 1099 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 9 جولای 2017

به روز رسانی در: 9 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین

چکیده:
پروِزه حاضر به بررسی نیروها و گشتاورهای وارد بر پره های توربین بادی پرداخته است.
در ابتدا نحوه ی عملکرد توربین بادی و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس روابط نیرو و گشتاور از چندین منظر مورد توجه قرار گرفته است.
در نهایت از بحث مورد نظر نتیجه¬گیری به عمل آمده است.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
انواع توربین های بادی
توربین های بادی با محور چرخش عمودی
توربین های بادی با محور چرخش افقی
توربین های بادی با محور چرخشی عمودی
توربین های بادی با محور چرخشی افقی
این توربین ها چگونه کار می کنند؟
نحوه کارکرد توربین های بادی
اجزای اصلی توربین

فصل اول
انواع توربین­های بادی
1-1انواع کاربرد توربینهای بادی
الف- کاربردهای غیرنیروگاهی
ب – کاربردهای نیروگاهی
1-2انرژی باد و محیط زیست
شکل 1 روتور سیکلوژیرو
شکل 2 روتور داریوس
شکل 3 روتور ساونیوس
شکل 4 روتور ساونیوس نیم دایره
1-3تعاریف اولیه
گشتاور پیچشی
1-4بررسی روش تحلیل بازو
1-5نیروهای وارده
1-6بحث تعدد مجهولات و راه حل آن
1-7تحلیل استاتیکی
1-8مسأله طراحی اجزاء بازو
انتخاب ماده

فصل دوم:
محاسبات توان و نیرو در پره
2-1محاسبه توان نیروی باد
شکل 5 منحنی پره روتورهای مورد آزمای
2-2معرفی نمونه های ساخته شده
2-3آزمایش انواع پره های ساونیوس در تونل باد
2-4حل عددی
2-5مدل اغتشاشات
2-6نحوه حل معادلات حاکم بر جریان هوا
2-7نتایج
شکل 6 مقایسه ضریب توان روتورهای I تا III
شکل 7 مقایسه ضریب توان روتورهای IV تا VI
شکل 8 مقایسه ضریب توان کل، در روتورهای I تا VI
شکل 9 ضریب توان روتور I در اعداد رینولدز مختلف
شکل10 ضریب توان روتورIV در اعداد رینولدز مختلف جریان
شکل 11 مقایسه ضریب توان متوسط روتورهای مختلف بر حسب عدد رینولدز جریان
شکل 12 بردارهای سرعت اطراف روتور
شکل 13بردارهای سرعت اطراف روتور V
شکل 14 گشتاور روتور ساونیوس نوع I برای سرعتهای مختلف باد
شکل 15 گشتاور روتور ساونیوس نوع II برای سرعت های مختلف باد
شکل 16 گشتاور روتور ساونیوس نوع IV برای سرعت های مختلف باد
شکل 17 گشتاور روتور ساونیوس نوع Vبرای سرعت های مختلف باد
شکل 18 مقایسه گشتاور خروجی روتور های مختلف در سرعت باد 12 متر بر ثانیه
شکل 19 مقایسه نسبت گشتاور به مجذور سرعت در روتور I

فصل سوم:
پیش بینی عملکرد و بررسی تلفات کمپرسور محوری توربین گاز بر مبنای مدلسازی یک بعدی و مقایسه آن با نتایج تجربی
3-1مدلسازی یک بعدی
3-2روش مدلسازی
3-3تشریح الگوریتم حل و محاسبه پارامترهای نسبی و مطلق جریان
شکل1- شماتیک فرآیند مدلسازی
شکل2-شکل شماتیک مقاطع مختلف کمپرسور محوری
3-4تلفات انرژی
3-5افت های مختلف کمپرسور جریان محوری
3-5-1افت های گروه 1
3-5-2افت های گروه 2
3-5-3افت های گروه 3
شکل 3- نمایش افت ها در دیاگرام انتالپی-انتروپی
3-6بازده آیزنتروپیک
3-7افت پروفیل پره
3-8افت جریان ثانویه
3-9تحلیل لایه مرزی دیواره
3-10افت انتهای دیواره
3-11افت نشتی نوک پره
3-12پیش بینی سرج و استال در کمپرسور
3-13نتایج حاصل از مدلسازی
شکل 4-نمودار نسبت فشار کمپرسور بر حسب دبی جرمی در دور rpm 11230 و مقایسه با داده های تجربی ناسا در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
جدول (1): مقایسه مقادیر تجربی و مدلسازی
شکل 5- نمودارنسبت فشار کمپرسور برحسب دبی جرمی در دورهای مختلف کمپرسور جریان محوری دو طبقه
شکل 6- نمودار راندمان برحسب دبی جرمی در دورهای مختلف در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
شکل 7- نمودار راندمان برحسب نسبت فشار در دورهای مختلف در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
شکل 8- نمودار توزیع افت های مختلف در دور rpm11230 در کمپرسور جریان محوری دو طبقه

فصل چهارم:
جمع بندی و نتیجه گیری