بررسی رابطه بین سرعت تعدیلات قیمت و تغییرات کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

بررسی رابطه بین سرعت تعدیلات قیمت و تغییرات کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 901 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 16 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
سرمایه¬گذاران و دیگر کاربـران زمانی می¬توانند از سودهای شرکت برای تصمیم¬های سرمایه¬گــذاری و پیش¬بینی جریان¬های نقدی و سودهای آینده به طور صحیح بهره بگیرند که سودهای شرکت بر مبنای عملکرد مالی واقعی شرکت گزارش شده¬ باشد . استانداردهای حسابداری به مدیران اجازه می¬دهد که طیف وسیعی از اختیارات را در انتخاب روش¬های مختلف حسابداری برای محاسبه¬ی سود در اختیار داشته باشند. البته، ممکن است مدیران از تمام این اختیارات برای تحقق اهداف شرکت استفاده نکنند. اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی تشکیل دهنده¬ی سود، بیشتر در کنترل مدیریت هستند. . این پژوهش تلاش دارد که وجود رفتار نامتقارن بررسی رابطه بین سرعت تعدیلات قیمت و تغییرات کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران را بررسی کند. در این راستا از روش رگرسیون خطی چند متغیره و نیز از آماره ناپارامتریک رتبه‌ای – نشانه‌ای ویلکاکسون بهره گرفته شده است. نتایج نشان می¬دهد که رابطه میان تغییرات کیفیت سود و تغییرات سرعت تعدیل قیمت معنادار نمی‌باشد. همچنین، اختلاف معناداری در میانگین سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و اخبار بد وجود نداشته و سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و بد دارای الگوی رفتاری متقارن می‌باشد. نوسان‌پذیری بازده سهام و قیمت سهام نیز دارای رابطه معناداری با سرعت تعدیل قیمت سهام هم نسبت به اخبار خوب و هم نسبت به اخبار بد می‌باشند.
کلیدواژه ها: کارایی بازار؛ تغییرات کیفیت سود؛ سرعت تعدیل قیمت سهام؛ تعدیلات نامتقارن قیمت

مقدمه
سود به عنوان نتيجه نهايي فرآيند حسابداري تحت تاثير رويه هاي حسابداري كه مـديريت انتخاب كرده قرار ميگيرد. سود حسابداري و اجزاي مربوط به آن از جمله اطلاعـاتي محسـوب ميشود كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته ميشود. اين رقم بر مبنـاي ارقـام تعهدي محاسبه و شناسايي ميشود. مديريت انگيـزه دارد بـا بـه كـارگيري غيرمحافظـه كارانـه رويه هاي حسابداري، رشد سود ش ركت را ثبات بخشد (ثقفي و كردستاني، ۱۳۸۴ ). موضوع كيفيت سود مورد توجه محققان و دستانـدركاران حرفـه حسـابداري و مـديريت سرمايه گذاري قرار گرفته است. توجه حرفه حسابداري بر محور اين هدف استوار است كه سـود خالص گزارش شده، عملكرد عمليـاتي واحـد تجـاري را بـه طـور منصـفانه مـنعكس مـيكنـد….

شامل:
مبانی نظری پژوهش
پیشینه پژوهش
فرضيه هاي تحقيق
جامعه و نمونه آماري
متغيرهاي تحقيق
مدل تحقيق
يافته هاي تحقيق
نتايج آزمون فرضيه ها
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادها
محدوديتهاي تحقيق
منابع پژوهش

پاسخ دهید