بررسی رابطه بین اشتغال مادران بر عزت نفس دختران

بررسی رابطه بین اشتغال مادران بر عزت نفس دختران

تعداد صفحات: 96

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 1666 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 فوریه 2017

به روز رسانی در: 6 فوریه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی رابطه بین اشتغال مادران بر عزت نفس دختران

چکیده تحقیق:
در این پژوهش، عزت نفس فرزندان، مادران شاغل با عزت نفس فرزندان مادران غیرشاغل بررسی شده است. بدین منظور 30 نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی دخترانه فاطمیه (س) نوبت صبح انتخاب شدند. آزمودنیها به آزمون کوپر اسمیت پاسخ دادند. و همچنین پرسشنامه ای تهیه و در اختیار والدین آنها قرار گرفت تا نظرات خود را منعکس نمایند در ارتباط با فرزندان خود.
فرضیاتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته در ارتباط با عزت نفس اجتماعی، خانوادگی تحصیلی، فرزندان دارای مادر شاغل در مقابل فرزندان دارای مادر غیرشاغل است که نتایج نشان می دهد عزت نفس فرزندان مادران شاغل بیش از عزت نفس فرزندان مادران غیرشاغل است البته در بعضی موارد مانند عزت نفس تحصیلی و والدین و در بقیه فرضیه ها تفاوتی معنادار وجود ندارد و هر دو گروه یکسان هستند.
در این پژوهش از روش علی مقایسه ای استفاده شده و شاگردان به طور تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات از طریق نتایج آزمون کوپر اسمیت جمع آوری شده است. (پرسشنامه در قسمت ضمائم موجود می باشد)

فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف عزت نفس
اهمیت عزت نفس
تعریف شخصیت
نظریه روانکاوی
عوامل کاهش اعتماد به نفس در نوجوانان
فرآیندهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان
ارزیابی
مصاحبه با والدین
مصاحبه با کودک و نوجوان
مصاحبه با معلمان
مشاهده کودک و نوجوان
آزمون
ویژگیهای نوجوانانی که عزت نفس بالا دارند
ویژگیهای نوجوانی که عزت نفسش پایین است
چگونه می توان عزت نفس نوجوانان را شکوفا ساخت ؟
روابط بین والدین و فرزند در عزت نفس و سازگاری اجتماعی
ویژگیهای انسان رشد یافته اجتماعی
تاریخچه اشتغال زنان و محیط خانواده
تأثیر شاغل بودن مادر بر خانواده
کودکان با مادران شاغل
عوامل مؤثر بر اشتغال زنان
آثار و نتایج اشتغال زنان
پیشینه داخلی
فصل سوم: روش پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری
گروه نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
شرح مراحل اجرای پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
ارائه نتایج و تجزیه و تحلیل آن
فرضیه یک
فرضیه دو
فرضیه سه
فرضیه چهار
فرضیه پنج
فرضیه شش
فصل پنجم: نتیجه گیری پیشنهادات محدودیتها
نتیجه گیری و تفسیر داده ها
پیشنهادات
پیشنهادهایی برای تحقیق های بعدی
محدودیتهای پژوهش
منابع و ضمائم
منابع
فرم نظرخواهی از والدین درباره دانش آموز