بررسی رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغیرهای جمعیت‌شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه

بررسی رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغیرهای جمعیت‌شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه

تعداد صفحات: 115

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1121 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 21 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق
چکیده۲
بیان مسئله۳
فرضیه تحقیق۳
اهمیت تحقیق۳
اهداف تحقیق۴
تعاریف اصلاحات و متغیرها۵
تعاریف عملیات۷

فصل دوم: ادبیات تحقیق و مروری بر تحقیقات گذشته
مقدمه۹
سیگار۱۴
عزت نفس۱۵
نحوه شکل گیری عزت نفس۱۹
عزت نفس: ارزیابی۲۰
مفهوم خود منفی و تصور بد از خود۲۰ ضعف اعتماد به نفس۲۱
عوامل موثر بر عزت نفس۲۲
صیانت نفس۲۲
عزت نفس جمعی۲۳
همبستگی عزت نفس۲۵
جنسیت و عزت نفس۲۷
نظریه ها ودیدگاههای دیگران در مورد عزت نفس۳۰
دیدگاه اسلام و قرآن۳۰
دیدگاه راجرز۳۱
دیدگاه االیور رانسون ۳۱
دیدگاه آلپورت۳۲
دیدگاه مزلو۳۲
دیدگاه ویلیام جیمز۳۳
دیدگاه پمپ و همکاران۳۳
وجود نظریه ابراز وجود۳۳
تاریخ تحول آموزش ابراز وجود۳۴
حقوق و مسئولیتهای ابراز وجود۳۹
روش کنونی ابراز وجود۴۶
توتون وتنباکو۴۶
سیگار۴۷
همه گیری شناسی۴۸
شیوع۴۸
گرایشها ۴۹
قرائن جمعیت شناسی۵۰
سایر ویژگیهای جمعیت شناختی۵۱
نوروفار ماکولوژی۵۲
وابستگی به نیکوتین۵۳
فشار۵۳
آثار تنش۵۴
یکنواختی زندگی۵۵
اثرات نامطلوب۵۸
احساس حقارت و کشیدن سیگار۶۱
ترکیبات شیمیایی دود سیگار۶۲
سیگار، خشت اول۶۵
اعتیاد اعضاء خانواده به سیگار۶۷
علل روانی اعتیاد به دخانیات۶۹
موثرترین روش مبارزه با اعتیاد به سیگار از دیدگاه دانشجویان۷۳
عوامل موثر در گرایش به مصرف سیگار و مواد مخدر ۷۴
درمان۷۵
مزایای بهداشتی قطع مصرف دخانیات۷۶
قطع ناگهانی نیکوتین۷۷
پیشینه تاریخی۷۷
پژوهشی در زمینه خانواده۸۰

فصل سوم: روش تحقیق
توصیف دقیق آزمودنیها۸۷
روش تحقیق۸۷
پرسشنامه ی ابراز وجودASA
روش اجرای۸۹
روش تحلیل آماری۸۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
الف: نتایج توصیفی۹۱
ب: نتایج استنباطی۹۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌گیری۹۹
پیشنهادات۱۰۱

منابع فارسی۱۰۴
پیوست‌ها
آزمون عزت نفس کوپر اسمیت۱۰۷
تست ابراز وجود ASA111
پرسشنامه وضعیت مصرف سیگار۱۱۵

پاسخ دهید