ارتباط شهر الکترونیک با تجارت الکترونیک

ارتباط شهر الکترونیک با تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: 35

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 7000 تومان

تعداد نمایش: 1155 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 26 ژانویه 2017

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

ارتباط شهر الکترونیک با تجارت الکترونیک
چکیده:
امروزه فضای تجارت از حالت فیزیکی به حالتهای الکترونیکی تغییر شکل یافته اند و مدل جدید کسب وکار نقش وسهم بزرگی در دنیای تجارت پیدا کرده است . امروزه در دنیای تجاری مفاهیم کسب وکار الکترونیکی یک کشش نسبتاً مناسب پیدا کرده است ولی وفور شکستهای متعدد در تجارت الکترونیک بیانگراین موضوع است که روشهای مورد استفاده یا موردقبول واقع نشده یا تأثیر ضعیفی داشته اند. از طرفی دیگر گستردگی مفاهیم فناوری اطلاعات و پیدا شدن مقوله ای مانند شهر الکترونیک و یا شهروند الکترونیکی دریچه نگاه به کسب وکار الکترونیکی را کاملتر وپیچیده تر کرده است ، زیرا کسب وکار در فضای جدید بایستی با مجموعه از خواسته ها و تراکنشها پاسخ دهد . دراین مقاله به دنبال بررسی روشهای متداول نیستیم ، بلکه با بیان مقدماتی از مفاهیم تجارت الکترونیکی وشهر الکترونیکی شمای کلی را در شهر الکترونیکی اشاره کرده و برخی مفاهیمی که بایستی مد نظر قرار گیرد را بیان می کنیم.
واژگان کلیدی:تجارت، کسب و کار، تجارت الکترونیک، شهر الکترونیک

1-1-مقدمه 2
1-2-تاریخچه شهرهای الکترونیک جهان 2
1-3-تعاریف 4
1-3-1شهر الکترونیک: 4
1-3-2شهروند الکترونیک: 5
1-3-3تجارت الکترونیک 5
1-3-4کسب وکار الکترونیکی: 6
1-4-انواع تجارت الکترونیک 7
1-5-فعالیت های شهر الکترونیک 14
فصل دوم: کلیات پژوهش
2-1-تکنولوژی تجارت الکترونیک 11
2-2-پیشینه پژوهش 11
2-3-تفاوت تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی 15
2-4-زنجیره ارزش به شهروند در پذیرش تجارت الکترونیکی: 15
2-5-الزامات تجارت الکترونیک 16
2-6-مزایای شهر الکترونیک 19
2-7-چالش های شهر الکترونیک 20
2-8-طراحی شهر الکترونیک 22
2-9-تحول تجارت الکترونیک 26
فصل سوم: رابطه تجارت الکترونیک و شهر الکترونیک (در ایران)
3-1-شهر الکترونیک در ایران 27
3-2-مزایا و معایب استفاده از تجارت الکترونیکی در شهر الکترونیک 30
3-3-نتیجه گیری: 31
منابع 33