پایان نامه تاریخ 6000 تومان

پایان نامه تاریخ

پایان نامه تاریخ موضوع: برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق [...]

مشاهده و خرید
تجارت زنان(قاچاق زنان) 3000 تومان

تجارت زنان(قاچاق زنان)

تجارت زنان(قاچاق زنان) چکیده درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله تجارت زنان پرداخته شود که با توجه به عدم دسترسی به [...]

مشاهده و خرید
نقد و تحلیل آراء ادبی غربی‌ها 3000 تومان

نقد و تحلیل آراء ادبی غربی‌ها

نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها چکیده در تعریف واژه ی ادبیات، ماهیت، فواید و نقش آن در زندگی بشر و نیز در حوزه ها و کارکردهای عملی آن، از قدیمترین زمان تاکنون مباحث گوناگونی صورت گرفته است؛ برخی [...]

مشاهده و خرید
هنر در ایران 4000 تومان

هنر در ایران

هنر در ایران مقدمه : هنر نزد ایرانیان است و بس هنر یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان است ، متمایزترین شکل فعالیت اجتماعی که به طور قطع در پیدایش و تکامل شخصیت و بهبود و پالایش روان وی سهم بسزایی [...]

مشاهده و خرید