عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع (2)

عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع (2)

چکیده:
هدف این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر مدلسازی مدیریت کیفیت جامع،در شهرداری های نواحی مختلف،و ایجاد یک مدل فراخور(مناسب)مدیریت کیفیت جامع برای شهرداری ها،می باشد.
در این مقاله،یک روش کیفی،که شامل مصاحبه های عمیق و دقیق با کارشناسان می باشند، مورد استفاده قرار می گیرد.پاسخ دهندگان به این مصاحبه،30 تن از مدیران دفاتر شهرداری های نواحی مختلف هستند؛7فاکتور(عامل) در این سنجش استفاده شده است که شامل موارد زیر می باشند:
1. رهبری و هدایت
2. آموزش و پرورش
3. ساختار سازمانی
4. ارتباطات
5. انگیزش
6. ارزیابی و سنجش
7. کارگروهی