بخش بندی مشتریان بانک

بخش بندی مشتریان بانک

فصل اول :مقدمه 6
1.1. چکیده 7
1.2. مقدمه 7
1.3. بیان مساله 9
فصل دوم: مباحث نظری
1.
2.
2.1. معرفی داده کاوی 13
2.1.1. تاریخچه 13
2.1.2. تعاریف داده کاوی 13
2.2. مراحل داده کاوی 15
2.2.1. متدولوژی های مطرح در داده کاوی 17
2.2.1.1. کشف دانش در پایگاه داده ها(KDD) 17
2.2.1.2. متدولوژی SEMMA 19
2.2.1.3. متدولوژی CHRISP-DM 20
2.3. روش ها و تکنیک های داده کاوی 25
2.3.1. روش های پیش بینانه 25
2.3.1.1. دسته بندی 25
2.3.1.2. رگرسیون 28
2.3.2. روش های توصیفی 29
2.3.2.1. خوشه بندی 29
2.3.2.2. کشف قوانین انجمنی 31
فهرست

1.1.1.1. کشف الگو های ترتیبی 31
1.1.1.2. تلخیص 31
1.2. مدیریت ارتباط با مشتری 32
1.2.1. انواع مدیریت ارتباط با مشتری 33
1.2.2. مدل های مدیریت ارتباط با مشتری 36
1.2.3. مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری الکترونیکی 42
1.2.4. ارزش طول عمر مشتری CLV 44
1.2.5. بکارگیری ارزش طول عمر مشتری در صنعت بانکداری 47
1.2.6. روش های متداول محاسبه ی CLV 48
1.3. بانکداری الکترونیکی 54
1.3.1. مقدمه 54
1.3.2. تعریف بانکداری الکترونیکی 54
1.3.3. سیستم های بانکداری الکترونیکی 55
1.3.4. شاخه های بانکداری الکترونیکی برحسب نیاز های بازار 56
1.3.5. کاربرد داده کاوی در صنعت بانکداری 56
1.4. نرم افزار های استفاده شده در این تحقیق 60
1.4.1. WEKA 60
1.4.2. RAPID MINER 63

فصل سوم : بخش بندی مشتریان بانک براساس ارزش دوره ی عمر آنها و مدل RFM 65
1.
2.
3.
3.1. چکیده 66
3.2. سابقه و ضرورت انجام تحقیق 67
3.3. هدف 68
3.4. کاربرد 68
3.5. مراحل دسته بندی مشتریان و تعیین ارزش آنها 69
3.6. تحلیل و ارزیابی نتایج بخش بندی مشتریان 80
3.7. نتیجه 83
منابع 85