اقتصاد نوین

اقتصاد نوین

چکیده :
در دنیای کنونی با وجود رقبای بسیار و پویایی محیط و تغییرات مداوم قوانین و مقررات ، داشتن یک استراتژی کارآمد و مطلوب در راستای بهبود تحقق اهداف و افزایش رضایت مشتریان درونی ( سهامداران و ذینفعان ) و مشتریان بیرونی از اهمیت بالایی برخوردار است . بحرانهای مالی و اعتباری اخیر ، این واقعیت را بیش از پیش نمودار می سازد که بنگاههای مالی و اعتباری نیز همانند سایر موسسات ، می بایست استراتژی های خود را همگام با محیط پویای بازار پر رقابت مالی مورد بررسی ، تحلیل و تجدید نظر قرار دهند .
امروزه انچه که مدیران سازمانها و موسسات خدماتی را در عرصه ی رقابت متمایز و پیروز می گرداند.فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژیک موثر می باشد.در اقتصاد امروز ایران با وجود بانک های متعدد و رقابت پیچیده ی آنها ،مدیریت این موسسات مستلزم برخورداری از مهارت های مناسب استراتژیک جهت تعامل صحیح با محیط داخلی و خارجی سازمان می باشد. که این مهم نیز نیازمند شناخت مدیران از استراتژیک SWOT یعنی قوت ها و ضعف ها ،فرصت ها و تهدید ها می باشد. در انجام این تحقیق از مدل « فرد.آرد.دیوید» در تدوین استراتژی با استفاده از الگوی SWOT استفاده شده است .هدف این پژوهش پس از بررسی مدل SWOT جهت اولویت بندی عوامل کلیدی داخلی و خارجی استراتژیک استفاده از مدل کمی QSPM می باشد .تا مناسب ترین راهکارهای استراتژیک جهت بررسی در عرصه ی بانکداری در سنوات آینده جهت این بانک تدوین و تنظیم شود.
سوالات اصلی و فرعی که در این رابطه پیش روی این بانک قرار داشتند عبارت بودند از این که:
سوال اصلی تحقیق:
مناسبترین استراتژی برای بانک اقتصاد نوین کدام است؟